DÖRTDİVAN KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 ATATÜRK KÖŞESİ

 Bulunduğunuz Yer: Kurumlarımız  >>   İlçe Tapu Müdürlüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

 Necmettin DEMİR

 Tapu Müdürü 

 Tapu Müdürlüğü Personeli

 
 

DÖRTDİVAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Tapu Müdürlüklerinin taşınmaz mallara yönelik yaptığı işlemler başlıca üç kısımda incelenebilir.

 

a)      Tasarruf İşlemleri : Satış, bağış, ipotek, trampa, taksim, kat mülkiyeti, irtifak hakkı tesisi, intikal, şerh ve terkin vs.

b)     Bilgi Verici İşlemler : Tapu kaydı sureti ve yazışmalar vs.

c)      Teknik İşlemlerin Tescili : parselasyon planlarının tescili ve terkinleri.

 

Tapu Müdürlüklerinde hepsinin ayrı ayrı görevi ve önemi olan birbirini tamamlayıcı nitelikte çeşitli siciller tutulmakta olup, iki kısma ayrılır. 1) Ana Siciller. 2) Yardımcı Siciller.

 

1) Ana Siciller            :

 

        1-a) Tapu Kütüğü : Kadastro çalışması sonunda sınırlandırılması yapılan ve maliki tespit edilen her taşınmaz mal bir parsel numarası altında karşılıklı bir sayfaya tescili yapılıp Tapu Müdürlüklerine devri yapılır. Herhangi bir nedenle itirazlı bulunan parsellerin parsel numaraları verilerek diğer sütunları boş bırakılır. İtiraz incelemesi sonunda kesinleşmiş Kadastro Komisyonu veya Kadastro Mahkemesi Kararları o parsel numarasına ait sahifeye tescili yapılır. Tapu kütüğü sahifesinde teknik ve hukuki durumu gösteren bilgilerin bulunduğu özel sütunlar bulunur. Teknik kısımda; parselin köyü, mevkii, ada ve parsel numarası, pafta no, yüzölçümü ve niteliği, mülkiyet bölümünde; malikin adı soyadı, baba adı, edinme sebebi, edinme tarihi, yevmiye numarası, şerhler ve irtifak hakları bulunur. Beyanlar hanesinde ise açıklayıcı bilgilerinin kaydı yapılır. Diğer bir sütun olan rehin hakları sütununda ise ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi gibi haklar yer alır.

 

        1-b) Kat Mülkiyeti Kütüğü : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre mülkiyeti Kat

Mülkiyetine çevrilen taşınmaz mallar için tutulur. Tapu kütüğüne benzer bilgileri içerir. Her

bağımsız bölüm (daire, dükkan vs.) karşılıklı bir sahifeye tescil edilir.

          1-c) Yevmiye Defteri : Tapu kütüğüne tescili gereken ayni ve şahsi hakların her türlü işlemlerin tamamlanması halinde yevmiye defterine sıra numarası, tarihi, saat ve dakikası yazılmak suretiyle yevmiye defterine kaydı yapıldıktan sonra Tapu Siciline tescili yapılır. Yevmiye numarasının tarihi, saat ve dakikası hakların önceliği yönünden çok önemlidir. Örneğin bir taşınmaz mal satışı yapılarak 07.04.2003 ve saat 15.30’da yevmiye defterine 40 sıra numarası ile kaydı yapılmış olsun. Aynı gün saat 15.35’de satıcının borcundan dolayı satılan bu taşınmaza İcra Müdürlüğünce haciz konulması talebi gelmiş olsun. Artık haciz talebinin yeri-ne getirme imkanı kalmadığından 41 yevmiye numarası ile haciz talebinin reddi gerekir. Artık alacaklının alacağını tahsil imkanı kalmamıştır.

 

       1-d) Resmi Belgeler : Yapılan işlemlerin dayanağı olan belgelerdir. Örneğin Resmi Senet, İstem Belgesi, vekaletname, kesinleşmiş Mahkeme İlamları, vatandaşlık ve Vergi Numa-raları gibi bu belgeler işlemi yapılan taşınmazın özel dosyasında saklanır.

      

      1-e) Plan

   

       2) Yardımcı Siciller                :

 

       2-a) Mal Sahipleri Sicili : Taşınmaz mal maliklerinin soyadının baş harfine göre tutulan defter veya karteksdir. Bilgisayar ortamına geçilen müdürlüklerde bilgisayarda tutulmaktadır.

 

       2-b) Düzeltmeler (Tashihler) Sicili : Tapu Müdürlüklerince yapılan maddi hataları anında farkına varılması halinde yapılan yanlışlığın nedeni bu defterde açıklanmak suretiyle yapılan tescille bağlantı kurularak düzeltilmesi halidir.

 

      2-c) Kamu Orta Malları Sicili : Mer’a, Yaylak, Kışlak gibi sınırlandırılması yapılıp tapu kütüğüne tescili yapılmayan yerlerin kaydının yapıldığı sicildir.

 

       2-d) Aziller Sicili : Vekaletname veren kişinin vekalet verdiği kişiyi bu görevinden aldı-ğını bildiren yazılı talebinin kaydedildiği defterdir. Vekaletten azilden sonra vekilin yapacağı işlem hukuken geçersiz olup taraflara sorumluluk doğurur.

 

       2-e) Tablo-Mahsen Defteri : Tapu Sicil Müdürlüğünde tutulan tapu kütüğü, yevmiye defteri, resmi senet ciltleri ve diğer defterlerin başlangıcından bu güne kadar yıllar itibarıyla kaç adet olduğunu gösterir defterdir.

 

        2-f) Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri : Müdürlüğe gelen ve müdürlükten gönderilen her yıl 1 numaradan başlayan evrakların kaydedildiği defterdir.

 

        2-g) İdari Sınırlar kayıt Defteri : Yetkili mercilerce karara bağlanan idari sınırlarla ilgili ve köy sınırlarının kaydedildiği defterdir.

 

        2-h) Teftiş Defteri : Gerek Mülki Amirlerin gerekse kurum yetkililerinin Müdürlükte yapmış oldukları teftiş sonucunu gösterir defterdir.

SATIŞ VE DİĞER İŞLEMLER İÇİN GERKLİ EVRAKLAR

TAPU KAYDI VE TAPU SENEDİ İSTEMİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

1-Satıcının 1 Alıcını 2 Adet son 6 ayda çekilmiş fotoğrafı bilğisayar çıktısı ve fotokopi kabul eidlmez.

1- Şahıs bizzat Nüfus cüzdanı Fotokopisi ile başvuracaktır.

2-Satıcı ve Alıcının Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (T.C. KİMLİK NOLU)

2- murisine ait taşınmazın tapu senedi ve tapu kayıt suretini isterse veraset ilamının aslı ile Nüfus cüzdanı ile kurumumuza müracat etmesi gerekmektedir.

3-Belediye Emlak servisinden satılacak taşınmazın Emlak değeri yazılı olarak

Not: Kurumumuzda yapılan işlemler vatandaşa sms yoluyla bilgilendirilmektedir.Örneğin; başvurusunun alındığı işlem tamamlandıktan sonrada harç tutarı randevu saati vatandaşa sms yoluyla gitmektedir..

4- İşlem yapılacak taşınmazın Tapu Senedinin ASLI  getirilecek

 

5-Ev ,Bina bulunuyor ise DASK(DEPREM SİĞORTASI)Yapılacak

KURUMUMUZDA YAPILMAKTA OLAN TAPU İŞLEMLERİ

6-Okuma yazma bilmeyenler için 2 adet şahit,şahitler okuma yazması olacak akraba olmayacak

 İLE İLGİLİ TAPU İŞLEMLERİ REHBERİ

 

1- Satış, Trampa, Ölünceye Kadar Bakma Akdi, Mirasın Taksimi, Bağış

 

2- Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı

 

İNTİKAL İŞLEMLER İÇİN GERKLİ EVRAKLAR

3-İpotek Tesisi ve Terkini,Haciz Tesisi veTerkini İhtiyatı tetbir v.b

1-Mirasçı veya temsicilerinin 2 Adet son 6 ayda çekilmiş  vesikalık fotoğrafı bilğisayar çıktısı ve fotokopi kabul eidlmez.

4- Taşınmazla İlgili İşlemler(Cins Değişikliği, İfraz, Yola Terk, Tevhit Alan Düzeltmesi, İfrazen Taksim, Yoldan ihdas  v.b)

2-Mirasçıların  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (T.C. KİMLİK NOLU)

5- Kamulaştırma, İrtifak Hakkı Tesisi

3-Belediye Emlak servisinden satılacak taşınmazın Emlak değeri yazılı olarak

6-İntikal, Tashih (Düzeltme)

7-Diğer İşlemler

4- İşlem yapılacak taşınmazın Tapu Senedinin ASLI  getirilecek

 

5-Ev ,Bina bulunuyor ise DASK (DEPREM SİĞORTASI) Yapılacak

 

6-Okuma yazma bilmeyenler için 2 adet şahit,şahitler okuma yazması olacak akraba olmayacak

 

 

 

 

 

 Müdürlüğümüzün iletişim bilgileri aşağıya çıkartılmıştır.

           

Adres: Çavuşlar Mah. Hükümet konağı Kat 2       Dörtdivan/Bolu

Tapu Müdürü            :Necmettin DEMİR

Tapu Müdürü   Tel   : 0 (374) 280 1053

Servis                        : 0 (374) 280 1052

Fax                             : 0 (374) 331 4508

              E-mail                         : dortdivan_tsm@tkgm.gov.tr           


Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı BOLU-Dörtdivan Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesidir.
Tel : 0 374 3314503                 Fax : 0 374 3314502              Site Tasarım  : E.Yılmaz

Akın KARAGÖZ
Kaymakam